Obchodní podmínky

Společnosti ViTRO Construction s.r.o., se sídlem nám. Svobody 528, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO 08459738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79629

 1. Předmět úpravy

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazky mezi společností ViTRO Construction s.r.o. v postavení prodávajícího a právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli nebo se podle zákona za podnikatele považují, v postavení kupujícího (společně dále také jen strany), v rozsahu, ve kterém závazek stran není upraven samostatnou smlouvu o podmínkách prodeje zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv, jakož i způsob plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků z vad zboží.

 1. Registrace kupujícího

2.1 V rámci registrace zákazníka do elektronického objednávkového systému (dále jen EOS) si zákazník určí jedinečné přihlašovací identifikační údaje a heslo. Tyto údaje jsou zaslány na e-mailovou adresu zadanou při registraci. Zákazník je povinen zajistit, že přihlašovací hesla uživatelů budou uchována v tajnosti, nese odpovědnost za jakékoli zneužití hesla neoprávněnou osobou.

2.2 V případě, že kupující zažádal o registraci bez využití EOS, jej prodávající, pokud jej zaregistruje, písemně, či telefonicky, kontaktuje kupujícího a sdělí mu datum, od kterého byl zaregistrován a je oprávněn v souladu s těmito obchodními podmínkami objednávat si u prodávajícího zboží.

 1. Způsob uzavírání kupních smluv
 2. a) Způsob uzavírání kupních smluv s využitím EOS prodávajícího

3.1 Kupující se prostřednictvím svého zákaznického identifikačního kódu a přihlašovacího hesla přihlásí do EOS prodávajícího a vyplní objednávku, kterou prostřednictvím EOS odešle prodávajícímu. Odesláním objednávky je pro kupujícího závazný obsah objednávky, vč. ceny zboží uvedené v EOS (vč. případné ceny dopravy).

3.2 Pokud prodávající rovněž prostřednictvím EOS potvrdí přijetí objednávky, tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

 1. b) Způsob uzavírání kupních smluv bez využití EOS

3.3 Kupující písemně, telefonicky, osobně, či prostřednictvím elektronické pošty objedná dodání zboží u prodávajícího, přičemž pro kupujícího je závazný obsah objednávky vč. ceny zboží uvedené v ceníku prodávajícího (vč. případné ceny dopravy).

 

3.4 Pokud prodávající telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky, tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

 1. Způsob a místo plnění

4.1 Zboží objednané kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami dodá prodávající kupujícímu buď prostřednictvím zásilky tzv. „na dobírku“, nebo s použitím vlastního rozvozu, příp. předá kupujícímu osobně ve své provozovně.

4.2 Místem plnění bude adresa v kupní smlouvě, typicky uvedená kupujícím v objednávce, pokud jí prodávající přijme.

4.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím nebo prodlením s převzetím.

4.4 Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, kdy konkrétní dodávka dle dílčí kupní smlouvy (ať už zcela nebo zčásti) závisí na subdodávce prodávajícímu od jeho subdodavatele; o dobu prodlení subdodavatele se prodlužuje doba dodání zboží prodávajícím. Pokud prodávající z tohoto důvodu nedodá kupujícímu zboží ani do 60 dnů po smluveném termínu dodání, je kupující oprávněn výlučně od dílčí kupní smlouvy písemně odstoupit, pokud mu zboží nebylo již dodáno nebo pokud mu prodávající neoznámil, že má k dodání v nejbližší době již dojít.

4.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací o stavu objednávky a dodání zboží na emailovou adresu nebo formou SMS služby na telefonní číslo kupujícího.

 1. Kupní cena a její splatnost

5.1 Spolu s cenou za zboží kupující uhradí také DPH v příslušné výši a případně cenu dopravy (dále společně jen kupní cena). Kupní cena je splatná při převzetí zboží kupujícím.

5.2 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy s kupujícím mimo EOS, Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu), kterou vyúčtuje kupujícímu sjednanou kupní cenu, přičemž tato faktura bude doručena pouze elektronicky. Bude-li plněno tzv. zásilkou na dobírku, zaplatí kupující kupní cenu proti převzetí zboží.

5.3 Fakturace, zápočty

 1. a) Prodávající vystaví daňový doklad tak, že tento nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání zboží jej zašle elektronickou poštou. Kupní cena za zboží je v tomto případě splatná nejpozději do dne uvedeného na daňovém dokladu.
 2. b) Započítávání vzájemných pohledávek

Pro případ, že prodávající a kupující budou mít vůči sobě vzájemné splnitelné pohledávky, sjednávají, že není-li dále uvedeno jinak, jsou oprávněny tyto proti sobě započíst pouze dohodou. V takovém případě prodávající vystaví návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek a elektronicky zašle kupujícímu, který tuto dohodu akceptuje svým podpisem, čímž prodávajícímu potvrdí uzavření této dohody. Prodávající je také oprávněn jednostranně započíst svou i nesplatnou pohledávku proti pohledávce kupujícího, a to emailem.

 1. c) Potvrzení obdržení a souhlas s vystaveným dobropisem

Pro případ, že prodávající kupujícímu vystaví daňový dobropis, u kterého musí prokázat prodávající doručení kupujícím dle Zákona o DPH, prodávající je oprávněn zaslat dobropis emailem kupujícímu. Kupující se v takovém případě zavazuje odeslat prodávajícímu zpět potvrzení doručení dobropisu.

 1. d) Zasílání daňových dokladů prostřednictvím emailu

Kupující dále souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur, dobropisů) emailem. Emailovou adresu pro zasílání daňových dokladů sdělí prodávajícímu prostřednictvím systému EOS.

 1. Odpovědnost za vady zboží

6.1 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

6.2 Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit prodávajícím (resp. přepravci), příp. zboží nepřevzít.

6.3 Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl (nejpozději však do 3 dnů). Oznámenou volbu nároku již kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.

6.4 Kupující nemá práva z vadného plnění prodávajícího, pokud je neuplatní včas. Bez ohledu na předcházející větu, nemá kupující práva z vadného plnění, neuplatnil-li je do šesti měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.5 Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné nebo telefonické oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se kupující zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.

6.6 Postup při uplatnění nároku z vad zboží, jakož i podmínky vrácení zboží, které nemá vady, (vč. příp. manipulačních poplatků) jsou podpůrně k těmto podmínkám upraveny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako příloha č. 1.

6.7 Kupující se vzdává svých práv na náhradu újmy způsobené vadou zboží, a to v maximálním rozsahu povoleném dispozitivními ustanoveními zákona (tzn. s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, újmy na přirozených právech člověka a újmy způsobené slabší straně); tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad zboží dle ujednání mezi smluvními stranami. Bez ohledu na výše uvedené se kupující vzdává veškerých případných práv na náhradu nemajetkové újmy, ušlého zisku a jakékoli další nepřímé újmy způsobené vadou zboží. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1924 občanského zákoníku.

 1. Závěrečná ustanovení

7.1 Vylučuje se použití § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

7.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou k dispozici na www.vitro.cz.

7.3 Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho norem mezinárodního práva soukromého. Ustanovení zákona upravující poměry mezi stranami mají přednost před obchodními zvyklostmi.

7.4 Kupující prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel a odborník v oboru činností, do kterého spadá zboží, jež má být jím na základě této smlouvy nakupováno. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností.

7.5 Tyto podmínky platí do té doby, než kupující přijme nové znění podmínek, a to i jen vystavené prodávajícím v EOS. Přijmout toto nové znění za kupujícího je oprávněna jakákoli osoba, která je oprávněna uzavírat za kupujícího kupní smlouvy s prodávajícím (v EOS oprávnění k odeslání objednávky).

 


 

Příloha č. 1

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti ViTRO Construction s.r.o.,

se sídlem nám. Svobody 528, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO 08459738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79629

Reklamační řád stanovuje postup při uplatnění nároků z vad zboží zakoupeného zákazníky-podnikateli. Týká se reklamací z důvodu kvality, druhu nebo počtu dodaného zboží a podmínek za jakých je možné vrácení zboží, které nemá vady.

I.

Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat, zvláště pokud se jedná o křehké zboží, zejména o hliníkové jemné profily, těsnění apod. Dále je nutné zkontrolovat počet nákladových kusů zásilky.  U zboží zasílaného přes zásilkový obchod, je nutné v případě neodpovídajícího počtu nákladových kusů zásilky uvést výhradu do doručovacího listu. U zboží zaváženého z provozovny je v takovém případě nutné sepsat reklamační protokol. Pokud tak kupující neučiní, potvrzuje svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad. V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné s přepravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží a v případě zjištění poškození zboží sepsat s přepravcem reklamační protokol.

Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, tak aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Reklamaci zakoupeného zboží přes zásilkový obchod lze uplatnit písemně na email info@vitro.cz. Místem pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží přes zásilkový obchod je sídlo společnosti v Třinci, na ulici nám. Svobody 528.

Při nahlášení reklamace je nutné uvést číslo faktury (případně variabilní symbol, číslo dodacího listu), kód a název sortimentu, reklamovaný počet, důvod reklamace (u vadného zboží specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje) a požadavek na způsob vyřízení reklamace (výměna, dobropis, toto se netýká zboží, které podléhá opravě).

 Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, které bylo zakoupeno přes zásilkový obchod, zprostředkuje zákaznické centrum vrácení zboží prostřednictvím přepravní společnosti.

Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží zakoupeného na provozovně, zajišťuje jeho vrácení kupující. Kupující se může obrátit na příslušnou provozovnu a dohodnout se na možnostech zpětné dopravy zboží. Za správné naložení zboží do auta je odpovědný kupující.

Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak), ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům daného zboží, nejlépe v původním obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude se zbožím manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku, musí být zboží uloženo na prokladech a to tak, aby nedošlo k poškození při manipulaci.

Vrací-li se zboží, které bylo dodáno samostatně na paletě, je potřeba toto zboží poslat zpět dostatečně zabalené a upevněné na paletě a před odesláním je nutné zajistit fotodokumentaci zboží bez obalu i v obalu.

Vrací-li se zboží zabalené v originálním obalu od výrobce, nesmí být obal nikterak popsaný, veškeré písemnosti je nutné vložit do obalu.

II.

Podmínky vrácení zboží, které nemá vady

Zakoupené zboží může být vráceno pouze za podmínek, že bylo nepoužité, nenařezané, nepoškozené, včetně příslušenství, v originálním obalu a vhodné pro další prodej. Možnost vrácení zboží, které nemá vady, se vztahuje pouze na skladový sortiment.

Zboží zakoupené přes zásilkový prodej vrací kupující na své náklady na adresu nám. Svobody 528, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Zboží zakoupené na provozovně vrací kupující na příslušné provozovně, kde zboží zakoupil. Kontakty na provozovny jsou zveřejněny na www.vitro.cz.

Zprostředkování dopravy je možné na zákaznickém centru nebo na provozovně telefonicky nebo písemně, podle toho, kde bylo zboží zakoupeno, zda na provozovně nebo přes zásilkový obchod.

Při vrácení zboží do 3 pracovních dnů od dodání nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky. Od 4 do 30 kalendářních dnů od dodání je účtován manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny vraceného zboží. Vrácení zboží po uplynutí 31 kalendářních dnů, je možné pouze po schválení prodávajícího, manipulační poplatek v takovém případě činí 30 % z ceny vráceného zboží.